Adoptie voorwaarden

Overeenkomst tot adoptie en voorwaarden

Dit adoptiecontract is een overeenkomst tot schenking. Hierop zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 

1. Met adoptie wordt hierna gedoeld op het schenken van de hond, waarna de hond eigendom wordt van de adoptant.

2. Het is aan de Stichting C S F for Doggies (hierna “Stichting”) om te beoordelen of een adoptant geschikt is en in aanmerking komt voor adoptie, zoals in de bovenstaande informatie staat vermeld.

3. Zodra de adoptant door de Stichting akkoord is bevonden voor adoptie, zal de Stichting de hond klaar maken voor adoptie, zoals eveneens in de bovenstaande informatie is vermeld. De adoptant is dan een voorschot verschuldigd aan de Stichting van EUR 100,--. De totale bijdrage van de adoptant in de kosten van adoptie bedragen EUR 400, -- inclusief BTW, inclusief de kosten voor het verplichte tuigje voor de hond.

4. De Stichting zal de adoptieprocedure uitsluitend voortzetten indien er geen indicaties zijn dat de hond niet gezond zou zijn. In dit verband laat zij de vermelde bloedtest uitvoeren

voor honden ouder dan 8 maanden. De resultaten van deze bloedtest bieden geen 100% garantie dat de geteste ziektes zich later niet alsnog kunnen openbaren, omdat de test een momentopname betreft.

5. Indien de adoptant voor of na aankomst van de hond afziet van adoptie, is de Stichting gerechtigd om de al ten behoeve van de hond gemaakte kosten aan de adoptant in rekening te brengen. Als de Stichting moet afzien van adoptie, bijvoorbeeld omdat de hond ziek is, zullen deze kosten niet aan de adoptant worden doorbelast, maar wordt een schenking van het al betaalde bedrag uiteraard wel op prijs gesteld.

6. De Stichting spant zich er voor in de adoptant juiste en volledige informatie te geven over de hond, waaronder het gedrag en de leeftijd en gezondheid van de hond. De Stichting kan hiervoor echter niet instaan ten opzichte van de adoptant.

7.De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven

8. De adoptant  zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.

9. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en deze vaccinaties laten registreren in het paspoort van de hond. De daarvoor te maken kosten zijn voor rekening van de adoptant.

10. De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam en adres bij de Nederlandse/Belgische databank voor gezelschapsdieren (NDG/BIC) door gebruik te maken van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, dan wel dit digitaal in orde te maken. Het is verplicht voor de adoptant om de chip van de hond binnen veertien na overdracht over te schrijven op eigen naam. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de adoptant. De adoptant stuurt de Stichting op diens eerste verzoek bewijs van de overschrijving.

11. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras, grootte en zal de hond altijd in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening buitenshuis. De hond mag niet aan een ketting gelegd worden, noch Iangdurig in een kennel (schuur of ruimte buiten huis) verblijven.

12. De adoptant zal zich te allen tijde onthouden van gedragingen die strafbaar zijn gesteld als dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing. Het is verboden dieronvriendelijke hulpmiddelen te gebruiken bij de hond, zoals prikbanden, schokbanden enz.

13. De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de hond.

14. De honden die geadopteerd worden zijn ingeënt, gechipt en hebben een Europees paspoort. Van honden, ouder dan 8 maanden wordt bovendien een bloedtest afgenomen. Ook zijn de honden gecastreerd/gesteriliseerd, uitgezonderd pups en honden met een medische contra-indicatie. Indien de hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, is de adoptant verplicht dit te laten doen wanneer de hond de vereiste leeftijd heeft bereikt of/en het medisch verantwoord is. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.

15. Het is de adoptant verboden de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. Mocht het zo zijn dat de adoptant door wat voor omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond,  zal door de stichting mee gezocht worden naar een waardige opvolger. Er vindt geen restitutie plaats van het betaalde adoptiegeld.

16. De Stichting schenkt namens het asiel de hond aan de adoptant. De eigendom van de hond gaat vervolgens over op de adoptant.

17. Euthanasie van de hond is alleen toegestaan indien er sprake is van een ondraaglijk Iijden van de hond dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie (en van het ondragelijk lijden) moet vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door een dierenarts uitgevoerd te worden. Indien de hond om

een andere reden zou moeten inslapen, is de adoptant verplicht vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan Stichting. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van een euthanasie. De adoptant is verplicht om direct na het overlijden van de hond dit schriftelijk door te geven aan Stichting. Dit schrijven zal vergezeld gaan van een kopie van de overlijdensverklaring die door de behandelend dierenarts is opgemaakt en ondertekend.

18. Stichting heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond en de adoptant is altijd bereid een afgevaardigde van de Stichting toestemming te geven om de hond bij de adoptant thuis te bezoeken. De afspraak voor het huisbezoek zal in overleg met de adoptant worden gemaakt.

19. De Stichting is bevoegd de hond onmiddellijk mee te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en het adoptiecontract te ontbinden indien de adoptant zich niet houdt aan de voorwaarden zoals overeengekomen in het adoptiecontract. De adoptant is in dat geval verplicht de eigendom van de hond weer over te dragen aan de Stichting, indien de Stichting dat vraagt.

20. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing in het eerste jaar na adoptie binnen 30 dagen de adreswijziging schriftelijk door te geven aan de Stichting.

21. Van dit contract afwijkende afspraken moeten schriftelijk met Stichting worden overeengekomen. Geen enkele wijziging in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van dit contract, tenzij dit expliciet wordt overeengekomen.

22. Bij eventueel toch niet doorgaan van de adoptie is de Stichting gerechtigd een bedrag in te houden op de reeds betaalde (aan)betaling i.v.m. reeds gemaakte kosten.

23. De Stichting is niet aansprakelijk voor enigerlei, na het sluiten van dit contract, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten en zal daarvoor door de adoptant worden gevrijwaard.

24. Op dit contract is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25. De kantonrechter met standplaats te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit dit contract.

26. Als er een bepaling uit deze overeenkomst nietig is, blijven de overige bepalingen van kracht. De Stichting en de adoptant zullen dan samen een nieuwe afspraak maken ten aanzien van de nietige bepaling, die qua inhoud en strekking zo veel mogelijk aansluit bij wat zij met de eerdere, nietige bepaling hebben beoogd.

 

 

 

_______________________________

Plaats, datum, handtekening adoptant, voor akkoord met bovenstaande informatie en voorwaarden

 

_______________________________

Plaats, datum, handtekening Stichting